Quan es tracta d’obtenir una llicència d’obres, és important tenir en compte qui són considerats interessats. Segons la llei, es consideren interessats aquells que puguin resultar afectats per l’obra en qüestió, com ara els propietaris de les propietats confrontants, els arrendataris, els usuaris i els titulars de drets que puguin resultar afectats. En aquest sentit, és important que els interessats estiguin informats de l’obra que es durà a terme i que tinguin l’oportunitat d’expressar les vostres opinions i preocupacions abans que es concedeixi la llicència.

Algunes de les preocupacions comunes que poden tenir els interessats inclouen la possible alteració del paisatge urbà, la pèrdua de vistes o privadesa, i l’augment del trànsit i del soroll. En aquests casos, és important que els interessats expressin les seves preocupacions de manera clara i fonamentada perquè es puguin considerar durant el procés de concessió de la llicència d’obres.

ACCIÓ PÚBLICA: QUÈ ÉS I COM ES POT EXERCIR?

L’acció pública és un recurs legal que permet a qualsevol ciutadà exercir el dret a denunciar qualsevol situació que consideri contrària a la llei oa l’interès general. En el context de les llicències d’obres, l’acció pública es pot fer servir per impugnar una llicència d’obres que s’hagi concedit de manera irregular o que vulneri l’ordenament jurídic vigent.

Per exercir lacció pública, cal presentar una denúncia davant lòrgan competent, que sol ser lajuntament corresponent. A la denúncia, cal explicar les raons per les quals es considera que la llicència d’obres és contrària a la llei oa l’interès general. En alguns casos, pot ser necessari presentar proves addicionals per donar suport a la denúncia.

Si s’admet a tràmit la denúncia, s’obrirà un procediment administratiu on s’analitzaran les proves i es prendrà una decisió sobre la validesa de la llicència d’obres en qüestió.

VEÏNS COLINDANTS: TENEN DRET A ACCEDIR A L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU?

En el context de les llicències d’obres, els veïns limítrofs són considerats interessats i, per tant, tenen dret a accedir a l’expedient administratiu que s’hagi generat durant el procés de concessió de la llicència d’obres. L’expedient administratiu conté tota la informació rellevant sobre l’obra en qüestió, incloent-hi els plànols, els informes tècnics i els informes d’impacte ambiental.

L’accés a l’expedient administratiu permet als veïns limítrofs estar informats sobre l’obra que es durà a terme i, si cal, presentar al·legacions o impugnacions basades en informació precisa. A més, laccés a lexpedient administratiu és un dret reconegut per la llei i no es pot negar sense una justificació vàlida.

RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA: EN QUINS CASOS ES CONSIDERA UN VEÍ INTERESSAT?

La restauració de la legalitat urbanística és un procediment que es fa servir per garantir el compliment de la normativa urbanística en casos en què s’ha dut a terme una obra que no compleix els requisits legals. En aquest context,

els veïns limítrofs es consideren interessats quan l’obra il·legal afecta de manera directa els seus drets i interessos. En aquests casos, els veïns limítrofs poden sol·licitar la restauració de la legalitat urbanística i presentar proves que demostrin la il·legalitat de l’obra.

És important destacar que el procediment de restauració de la legalitat urbanística pot ser iniciat tant per ladministració com pels veïns confrontants. En qualsevol cas, cal demostrar la il·legalitat de l’obra i sol·licitar-ne la demolició o l’adopció de mesures correctores necessàries.

CONCLUSIÓ: QUINS DRETS TENEN ELS VEÏNS COLINDANTS EN RELACIÓ A LES LLICÈNCIES D’OBRES?

Els veïns limítrofs tenen diversos drets en relació a les llicències d’obres, entre els quals es destaquen:

  • Dret a ser considerats interessats en el procés de concessió de la llicència dobres.
  • Dret a estar informats sobre lobra que es durà a terme ia accedir a lexpedient administratiu corresponent.
  • Dret a presentar al·legacions o impugnacions basades en informació precisa si consideren que lobra afecta els seus drets i interessos.
  • Dret a sol·licitar la restauració de la legalitat urbanística si s’ha dut a terme una obra il·legal que afecta els seus drets i interessos.
  • En resum, els veïns limítrofs tenen drets reconeguts per la llei en relació amb les llicències d’obres, i és important que estiguin informats sobre aquests drets i els facin valer si consideren que els seus drets i interessos estan sent vulnerats.

PREGUNTES FREQÜENTS:

Què passa si es vulneren els meus drets com a veí adjacent en una llicència d’obres?

Si es vulneren els teus drets com a veí adjacent en una llicència d’obres, pots exercir el teu dret a l’acció pública i presentar-ne una denúncia davant de l’òrgan competent. També pots sol·licitar la restauració de la legalitat urbanística si s’ha dut a terme una obra il·legal que afecta els teus drets i interessos.

Puc exigir que les obres se suspenguin si no s’ha vulnerat l’ordenament jurídic vigent?

Si les obres s’estan duent a terme d’acord amb l’ordenament jurídic vigent, no és possible exigir-ne la suspensió. Tot i això, si consideres que l’obra està afectant els teus drets i interessos, pots presentar al·legacions o impugnacions en el marc del procés de concessió de la llicència d’obres.

Puc contractar un advocat perquè m’assessori en la defensa dels meus drets com a veí adjacent?

Sí, pots contractar un advocat perquè t’assessori en la defensa dels teus drets com a veí adjacent. Un advocat especialitzat en dret urbanístic podrà ajudar-te a entendre els teus drets i presentar al·legacions o impugnacions de manera efectiva.

+ posts

David Ferrando - Gerent