Al vast panorama immobiliari d’Espanya, hi ha àrees designades com a zones d’accés restringit a la propietat per estrangers. Aquestes són àrees que, per necessitats de la Defensa Nacional od’exercici lliure de les potestats sobiranes de l’Estat, s’han considerat prudents per prohibir, limitar o condicionar l’adquisició de la propietat i altres drets reals sobre béns immobles per part de persones físiques o jurídiques de nacionalitat o sota control estranger.

Zones Restringides: Un Panorama General

Les zones restringides són àrees específiques dins del territori espanyol que requereixen autoritzacions administratives prèvies per adquirir immobles per part d’individus o entitats no comunitàries. Aquestes autoritzacions poden incloure una autorització militar prèvia a l’atorgament o certificat que acrediti la condició de finca urbana de l’immoble.

Cas d’estudi: Adquisició d’una propietat per un estranger no comunitari

Un cas que il·lustra aquesta situació va implicar dos compradors, una ciutadana espanyola i un estranger no comunitari de nacionalitat índia, que van adquirir per meitats indivises una finca situada a una d’aquestes zones d’accés restringit. El Registrador de la Propietat va qualificar negativament la inscripció de la finca adquirida, assenyalant que calia una autorització militar per a l’adquirent estranger no comunitari, o bé acreditar que la finca quedava al marge d’aquesta autorització. Per això, s’hauria de provar que la finca està inclosa:

  • Al pla urbanístic aprovat amb informe favorable del Ministeri de Defensa
  • A zona d’interès turístic nacional amb prèvia autorització ministerial
  • Al nucli urbà o zona urbanitzada o d’eixample, amb certificat urbanístic expedit per l’ajuntament.

La compradora espanyola va interposar recurs davant de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública (DGSJFP), al·legant que aquesta autorització no és necessària si la finca està en sòl urbanitzat. La DGSJFP va estar d’acord amb la recurrent, però va destacar la necessitat d’acreditar que el terreny compleix aquests requisits.

Esmena de Defectes i Procediments Posteriors

Si una propietat no té la qualificació urbanística acreditada de sòl urbanitzat i es classifica com a no urbanitzable o rústica, cal obtenir lautorització militar amb caràcter previ a latorgament. Aquest defecte es pot solucionar proporcionant el certificat de la qualificació, però si no se’n pot obtenir, cal seguir el procediment d’autorització militar.

FAQs

Com pot un estranger no comunitari comprar una propietat a una zona restringida?

Un estranger no comunitari pot comprar una propietat a una zona restringida mitjançant l’obtenció d’una autorització militar prèvia a l’atorgament, o bé presentant un certificat acreditatiu de la condició de finca urbana de l’immoble.

Què passa si una propietat no té la qualificació urbanística a acreditada de sòl urbanitzat?

Si la propietat no té una qualificació urbanística acreditada com a sòl urbanitzat, caldrà obtenir lautorització militar abans de ladquisició. En cas que la propietat es classifiqui com a no urbanitzable o rústica, lautorització militar és obligatòria.

Quin organisme s?encarrega d?aprovar la compra de propietats per estrangers no comunitaris?

La Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública (DGSJFP) és lorganisme encarregat daprovar la compra de propietats per estrangers no comunitaris. Tot i això, l’adquisició pot requerir altres autoritzacions, com l’autorització militar o el certificat urbanístic expedit per l’ajuntament.

Conclusió

En resum, encara que el mercat immobiliari espanyol està obert a inversors internacionals, hi ha certes zones d’accés restringit per a l’adquisició de propietats per part d’estrangers no comunitaris. El procés per a la compra de propietats en aquestes zones pot ser complicat i requereix una entesa clara de les lleis i regulacions pertinents. Per tant, és recomanable cercar assessoria legal i experta per garantir que es compleixen totes les condicions i s’obtenen les autoritzacions necessàries.

A Habitat Catalunya comptem amb un equip d’experts en béns arrels dedicats a ajudar els nostres clients a navegar pel complex panorama immobiliari espanyol. Si sou un estranger no comunitari interessat a invertir a la regió de Catalunya, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació i assessorament personalitzat.