Acostant-nos a la Resolució del Reial decret llei 19/2022, la pujada recent en els tipus d’interès del finançament d’habitatges ha provocat preocupació entre molts deutors hipotecaris. Tot i això, el govern ha aprovat mesures dissenyades per alleujar aquesta pressió i proporcionar un respir als deutors.

El Reial decret llei 19/2022: Un Raig d’Esperança

Aquest decret estableix, de manera transitòria i amb una durada de 24 mesos, un nou codi de bones pràctiques per a l’adopció de mesures urgents en benefici dels deutors hipotecaris que es troben en situació de vulnerabilitat.

Les entitats de crèdit, així com qualsevol entitat o persona física que desenvolupi de forma professional lactivitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris, poden adherir-se voluntàriament a aquest codi.

Qui es pot beneficiar d’aquestes mesures?

Les mesures són aplicables a persones físiques titulars de préstecs o crèdits garantits amb hipoteca immobiliària que compleixin amb les característiques següents:

  • La hipoteca ha de recaure sobre l’habitatge habitual del deutor o de l’hipotecant no deutor.
  • El preu d’adquisició de l’habitatge no pot excedir els 300.000 euros.
  • La hipoteca ha d’haver estat constituïda abans del 31-12-22.
  • Possibles Mesures d’Alleujament

El Consell de Ministres desenvoluparà les mesures aplicables, que podrien incloure:

  • Extensió de terminis damortització: Permetent als deutors més temps per pagar els seus préstecs.
  • Establiment de quotes fixes temporals: Proporcionant una certesa a curt termini als deutors sobre la suma que hauran de pagar.
  • Un règim particular per al tipus dinterès aplicable: Això podria implicar un tipus dinterès reduït o un que varia dacord amb certes condicions.
  • Ofertes de conversió dels préstecs a tipus fix: Proporcionant als deutors l’opció de convertir el préstec a un tipus d’interès fix.

A més, s’introduiran modificacions a les normes adjacents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, de subrogació i modificació de préstecs hipotecaris i de contractes de crèdit immobiliari.

Preguntes Freqüents (FAQs)

Qui es pot adherir al nou codi de bones pràctiques?

Totes les entitats de crèdit i altres entitats o persones físiques que, de manera professional, realitzin lactivitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Quins tipus de préstecs estan coberts per aquest decret?

Els préstecs o crèdits que estan garantits amb hipoteca immobiliària i que recauen sobre l’habitatge habitual del deutor o de l’hipotecant no deutor.

Què passa si el preu d’adquisició del meu habitatge excedeix els 300.000 euros?

Malauradament, les mesures establertes al Reial decret llei 19/2022 no s’apliquen a habitatges el preu d’adquisició dels quals excedeix els 300.000 euros.

Què passa si la meva hipoteca va ser constituïda després del 31-12-22?

Les disposicions d’aquest decret només són aplicables a les hipoteques que es van constituir abans del 31-12-22. Si la vostra hipoteca va ser constituïda després d’aquesta data, hauràs de buscar altres opcions d’alleujament financer.

Què significa la conversió dels préstecs a tipus fix?

Aquesta opció permet als deutors canviar la naturalesa del préstec hipotecari d’un tipus d’interès variable a un tipus d’interès fix. Això pot proporcionar més certesa als deutors, ja que sabran exactament quant hauran de pagar durant la resta de la durada del préstec.

Com afectarà aquest decret els deutors hipotecaris sense recursos?

El Reial decret llei 19/2022 també inclou modificacions a les normes de protecció per als deutors hipotecaris sense recursos. Això vol dir que hi haurà més opcions d’alleujament disponibles per a aquells deutors que es trobin en una situació financera particularment difícil

En conclusió, el Reial decret llei 19/2022 ofereix un llamp d’esperança per als deutors hipotecaris en risc. En proporcionar una sèrie de mesures d’alleujament financer i protecció, el decret té com a objectiu fer front als desafiaments causats per la pujada recent en els tipus d’interès. Encara que aquests canvis són transitoris i només duraran 24 mesos, poden proporcionar un respir molt necessari per a molts deutors hipotecaris durant aquest temps.

Com sempre, a Habitat Catalunya som aquí per ajudar-te a navegar per aquests canvis i oferir-te la millor assessoria possible. Si tens més preguntes o inquietuds, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

+ posts

David Ferrando - Gerent