PUBLICACIÓ DE DEUTE AL TAULER D’ANUNCIS DE LA COMUNITAT

És comú que les comunitats de propietaris tinguin problemes amb la morositat d’alguns membres. Davant d’aquesta situació, es planteja la possibilitat de publicar al tauler d’anuncis de la comunitat el deute que aquests propietaris mantenen amb aquest. Tot i això, és important tenir en compte que aquesta pràctica no està exempta de controvèrsia i que s’han de respectar certs límits.

Segons la Llei de Propietat Horitzontal, la publicació de dades personals al tauler d’anuncis de la comunitat està permesa sempre que aquestes dades no afectin la intimitat dels propietaris. Per tant, es podrien publicar els deutes que els propietaris mantenen amb la comunitat, però no es podrien incloure altres dades personals com ara el nom complet o el número d’identificació.

PROTECCIÓ DE DADES A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

La protecció de dades personals és un tema de gran importància en qualsevol àmbit, i la comunitat de propietaris no n’és una excepció. En aquest sentit, la Llei de propietat horitzontal estableix una sèrie de normes que s’han de complir pel que fa al tractament de les dades personals dels propietaris.

Entre altres coses, s’exigeix que les dades siguin tractades de forma confidencial i que només siguin utilitzades per a les finalitats per a les quals han estat recollides. A més, cal obtenir el consentiment dels propietaris per al tractament de les seves dades personals, llevat dels casos en què la llei permeti el seu tractament sense necessitat de consentiment.

ANÀLISI DE LA LLEI DE PROPIETAT HORITZONTAL

La Llei de propietat horitzontal regula l’organització i el funcionament de les comunitats de propietaris a Espanya. S’hi estableixen les normes bàsiques que regeixen les relacions entre els propietaris i entre aquests i la comunitat.

Per entendre correctament aquesta llei és important analitzar-la en profunditat i tenir-ne en compte els diferents aspectes. Entre ells destaquen qüestions com ara l’organització de la junta de propietaris, la gestió de les despeses comunes o la resolució de conflictes.

INSCRIPCIÓ D’ACORDS SENSE UNANIMITAT A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

En algunes ocasions, els acords adoptats a les juntes de propietaris no compten amb la unanimitat de tots els propietaris. En aquests casos, cal que es compleixin certs requisits perquè aquests acords siguin vàlids i puguin inscriure’s al registre de la propietat.

En aquest sentit, la Llei de propietat horitzontal estableix que els acords que no hagin estat adoptats per unanimitat es podran inscriure sempre que es compleixin certs requisits com ara que els absents no hagin votat en contra de l’acord o que s’hagi notificat l’acord a tots els propietaris.

FAQS:

ÉS LEGAL PUBLICAR UNA CONVOCATÒRIA A JUNTA DE PROPIETARIS AMB EL DEUTE D’UN HABITATGE AL TAULER D’ANUNCIS DE LA COMUNITAT?

La Llei de Propietat Horitzontal permet la publicació de dades personals al tauler d’anuncis de la comunitat sempre que no afectin la intimitat dels propietaris. En aquest sentit, es podrien publicar els deutes que els propietaris mantenen amb la comunitat, però

no es podrien incloure altres dades personals com ara el nom complet o el número d’identificació. Per tant, és legal publicar una convocatòria a junta de propietaris que inclogui el deute d’un habitatge, sempre que es respectin els límits establerts per la llei.

LA COMUNITAT DE PROPIETARIS ESTÀ OBLIGADA A OBTENIR EL CONSENTIMENT DELS PROPIETARIS PER A L’ÚS DE LES SEVES DADES PERSONALS?

Sí, la comunitat de propietaris està obligada a obtenir el consentiment dels propietaris per al tractament de les vostres dades personals. La Llei de Propietat Horitzontal estableix que les dades personals dels propietaris només podran ser utilitzades per a les finalitats per a les quals han estat demanades i que s’han de tractar de forma confidencial.

QUINES FINALITATS PERMET LA LLEI DE PROPIETAT HORITZONTAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES DELS MEMBRES A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS?

La Llei de propietat horitzontal permet el tractament de les dades dels membres de la comunitat de propietaris per a fins com la convocatòria de juntes de propietaris, la gestió de les despeses comunes o la realització d’obres a les zones comunes, entre d’altres. No obstant això, és important tenir en compte que sempre s’han de respectar els límits establerts per la llei i que les dades personals dels propietaris només poden ser utilitzades per a les finalitats per a les quals han estat recollides.

+ posts

David Ferrando - Gerent